Všeobecné obchodní podmínky jazykové školy Prague Language Institute platné od 1.7.2020

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro služby poskytované a zajišťované jazykovou školou Prague Language Institute, s.r.o. nebo jejími smluvními spolupracovníky.
  2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele. Odběratel zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že je akceptuje.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvou o poskytování služeb“ je v tomto smyslu myšleno vyplnění a odeslání elektronické přihlášky do jazykového kurzu). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy upravenými občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a čl. 8.6.
 2. Vymezení pojmů

  1. Odběratelem je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní jazykovou výuku. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem je.
  2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. Služba poskytovaná prostřednictvím webového rozhraní je jazyková výuka.
 3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

  1. Odběratel provádí objednání služeb vyplněním elektronické přihlášky umístěné na webové prezentaci jazykové školy. Elektronická přihláška je považována za smlouvu o poskytnutí služby a bez jejího odevzdání Odběrateli nevzniká nárok na čerpání služby. Údaje uvedené v přihlášce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  2. Webová prezentace obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně DPH. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti minimálně po dobu aktuálního školního roku.
  3. Prezentace služeb umístěná na webové prezentaci je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
  4. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká úhradou celé ceny služby.
  5. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje dodat Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje tuto službu od Poskytovatele či jím zvoleného zástupce převzít a zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.
  6. Odběratel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele
 4. Platební podmínky

  1. Cena standardního kurzu platí pro skupiny o minimálně 3 studentech a zahrnuje jedno pololetí (minimálně 16 lekcí). V případě menšího počtu studentů ve skupině přistoupí Poskytovatel po domluvě se studenty či jejich zákonnými zástupci k jedné u vedených variant: zvýšení ceny kurzu, zkrácení lekce z 90 minut na 60 minut nebo snížení celkového počtu odučených lekcí.
  2. Cena kurzu se řídí platným ceníkem jazykové školy a je uvedena na webové prezentaci, a to včetně všech slev a benefitů. Cena výukových materiálů není zahrnuta v ceně kurzovného a student či jeho zákonný zástupce si tyto výukové materiály pořizuje na vlastní náklady.
  3. V případě individuální výuky se student či jeho zákonný zástupce zavazuje předplatit vždy minimálně 8 lekcí. Platbu je třeba provést předem. Předplacené lekce je potřeba vyčerpat do konce semestru. Do dalšího období se platba nepřevádí ani se nevrací.
  4. Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli uvedenými možnostmi: vkladem hotovosti na účet Poskytovatele, bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, po předchozí domluvě v hotovosti v kanceláři Poskytovatele. Odběratel může požádat o vystavení faktury na libovolnou fyzickou či právnickou osobu.
  5. Způsob platby uvede Odběratel v objednávce.
  6. Platba za poskytnutou službu bude provedena v českých korunách (Kč).
  7. Cena služby je splatná do dne zahájení kurzu.
  8. V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uvést variabilní symbol a celé jméno studenta v poznámce k platbě. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
  9. Odběratel bere na vědomí, že má právo do 10 dnů od úhrady kurzu od smlouvy odstoupit
 5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

  1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly tyto služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
  2. Odběratel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby Poskytovateli. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Odběratel zaslat na kontaktní adresu Poskytovatele nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele.
  3. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.
  4. Poskytovatel vrátí Odběrateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel vrátí peníze do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Odběratelem, a to: stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal nebo způsobem, který Odběratel požaduje.
  5. Odstoupí-li Odběratel od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Odběratele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Odběratel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Tato poměrná část může být navýšena také za výukové materiály, pokud je Odběratel nevrátí kompletně nepoškozené a nepoužité.
  6. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy kdykoli vrácením plné úhrady za službu Odběrateli poníženou pouze za výukové materiály.
  7. Nárok na vrácení úhrady za službu Odběrateli nevzniká v případě nedodržení Obchodních podmínek ze strany studenta
 6. Odpovědnost za vady

  1. Práva Odběratele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje Odběratel u Poskytovatele na kontaktní adrese Poskytovatele, jakékoli provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Poskytovatel obdržel od Odběratele oznámení o reklamaci služby.
  3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování.
  4. Doručené informace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Odběratelem nedohodnou jinak.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webové prezentaci.
  2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Odběrateli je doručována na adresu elektronické pošty uvedené v jeho objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
  3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolání.
  4. Obsah webových stránek Poskytovatele je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele.
  5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho ručením či účelem.
  6. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2020

V Praze dne 1.7.2020,
Mgr. Martina Kubátová